پروژه: آشپزخانه مدرن       موقعیت: تهران–ایران        کارفرما: واتا کابین