دپروژه: آشپزخانه مدرن       موقعیت: گرگانایران        کارفرما: خانم مهندس شکاری