پروژه : طراحی و رندر نما کلاسیگ        موقعیت : بهبهان  _ ایران     کارفرما  : مهندس علی خوبی پور