پروژه:طراحی و رندر نما و محوطه ویلا         موقعیت: رامسر _ ایران      کارفرما: هلذینگ بزرگ سیروان