پروژه : طراحی و رندر آشپزخانه مدرن                                                     موقعیت : نیژنکامسک _ روسیه                                                                  کارفرما : شرکت مارخی