پروژه : طراحی و رندر داخلی                                                          موقعیت : مسقط _ عمان                                                                    کارفرما : ماهر العالمیه