نام پروژه: نمای کلاسیک        موقعیت: بابلسرایران        کارفرما: سینا کاشی