نام پروژه: آشپزخانه کلاسیک        موقعیت: تهرانایران        کارفرما: