نام پروژه: رستوران سنتی        موقعیت: نیشابورایران        کارفرما: آگورناب