نام پروژه: پرزانته محصول        موقعیت: تهرانایران        کارفرما: شرکت پرستیژ چوب