نام پروژه: دکوراسیون نمایشگاه کابینت        موقعیت: تهرانایران        کارفرما: فراهانی دکور