نام پروژه: نمای مدرن        موقعیت: گرگانایران        کارفرما: مهندس آماده