نام پروژه: آشپزخانه مدرن        موقعیت: تهرانایران        کارفرما: شرکت پرستیژ چوب