نام پروژه: آشپزخانه مدرن       موقعیت: تهرانایران        کارفرما: دکوراسیون مانلی