پروژه: المان شهری        موقعیت: تهرانایران        کارفرما: مهندس زاهدی