پروژه: نمای تجاری        موقعیت: بابلسرایران        کارفرما: مهندس نعمت پور