پروژه: آشپزخانه کلاسیک        موقعیت: تهرانایران        کارفرما: سرکار خانم علیزاده