پروژه: آشپزخانه کلاسیک        موقعیت: اهوازایران        کارفرما: آقای ترابی