پروژه: آفتاب        موقعیت: تهرانایران        کارفرما: مهندس زاهدی