پروژه: نمای سنتی        موقعیت: نیشابورایران        کارفرما: آگورناب