پروژه: هیثم        موقعیت: مسقطعمان        کارفرما: مهندس کعبی