پروژه: دکوراسیون داخلی                                            موقعیت : مسقط – عمان                                                              کارفرما :مهندس واعظی