پروژه:  طراحی و رندراتاق مستر                              موقعیت: متل قو  _ ایران                        کارفرما: گروه معماری بهمنی